2094626886 (306) 497-8801 rascal 7316539401


Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy
Poznañ 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl